Sabtu, 18 September 2010

Mari Mengenal Istilah-istilah Hadist

Penulisan kali ini adalah mengenai istilah-istilah hadist yang senantiasa digunapakai dalam bidang Ilmu Hadist. Semoga bermanfaat, insyaallah.

1) Hadist: Ucapan, perbuatan, keadaan atau lain-lainnya yang daripada Rasulullah salallahu'alaihi wassalam.

2)Riwayat: Istilah dalam hadist, Riwayat kita kenali sebagai "Pengkhabaran", "Penceritaan", apa yang diceritakan. Jika pengkhabaran itu sah daripada Rasulullah salallahu'alhiwassalam, kita katakan "Riwayat Shahih".

3) Sanad: Ertinya sandaran.

4) Musnad: Ertinya yang disandarkan

5) Isnad: Ertinya Menyandarkan.

6) Rawie: Ertinya yang mengkhabarkan, yang menceritakan.

7) Musnid: Ertinya Yang menyandarkan

8) Mukharrij: YAng mengeluarkan, iaitu setiap orang yang mengeluarkan hadist atau mencatat hadist.

9) Matan: Secara bahasa ia bermaksud, kekerasan, kekuatan. Tetapi dalam ilmu hadist ia bermaksud Lafaz-lafaz yang disandarkan pada akhirannya.


Contoh dari Shahih Bukhari, dalam Bab Pertama.

Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi 'Abdullah Bin Uzair, ia berkata: Telah meceritakan kepada kami, Sufyan, ia berkata telah menceritakan kepada kami, Yahya Bin Sa'id al-Anshari, ia berkata: Telah mengkhabarkan kepadaku, Muhammad bin Ibrahim at-Tamimi, bahawa ia mendengar Alqamah Bin Waqqash al-Latsi berkata: Aku telah mendengar Umar Ibnu al-Khattab radhiallahu'anhu berkata atas mimbar. Aku telah mendengar Rasulullah salallahu'alaihi wassalam bersabda:
"Sesungguhnya amal-amal itu, tidak lain melainkan (bergantung) kepada niat-niat"


PENERANGAN:

Tulisan yang BOLD adalah sanadnya.

Tulian yang ITALIC pula adalah matannya, iaitu
"Sesungguhnya amal-amal itu, tidak lain melainkan (bergantung) kepada niat-niat"


Manakala Musnad pula, orang yang disandarkan, contoh seperti al-Humaidi disebut "Musnad" bagi Bukhari, kerana Bukhari menyandarkan kepadanya, (Bukhari menjadikan dia sebagai tempat sandaran cerita)

Telah menceritakan kepada kami(Bukhari) al-Humaidi 'Abdullah Bin Uzair, ia berkata
Ini dikatakan Bukhari "Isnad" kepada Humaidi

Tiap-tiap orang dalam sanad tersebut, dikenali sebagai "Rawi",atau orang Melayu panggil sebagai "Perawi". Namun Bukhari juga boleh dikenali sebagai Rawi juga.

Ketika ia menyandarkan khabaran itu kepada seseorang, ini dinamakan sebagai "Musnid"

Maka boleh kita katakan setiap pengeluar hadist dalam sanad tersebut adalah Mukharrij.

__________________________________________________________

Darjat-darjat Hadist

1) Shahih: Sah dan Asli
Memenuhi syarat-syarat Hadist (1. Sanad bersambung, 2. Rawinya 'adil, 3. Rawinya Dhabit, 4. Matannya tiada Syaz dan 5. Matannya tiada 'illat)

2) Hasan: Baik
Memenuhi syarat-syarat, kecuali syarat ke-3. iaitu Rawinya kurang Dhabit, bermaksud perawi tersebut agak sedikit pelupa, kurang kuat hafalannya.

3) Dha'if: Lemah
Hadist yang tidak memenuhi syarat 1., iaitu sanadnya terputus atau rawi-rawinya ada yang cacat (bermaksud ada masalah pada perawinya, dari segi kuat hafalan dan pembuat bidaah, atau fasik)

4) Maudhu': Palsu
Hadist yang sanadnya terdapat perawinya dikenali sebagai "Pembuat Hadist" atau dikenali sebagai "Pembohong"


Pembincangan ilmu hadist ini boleh dirujuk kebanyakan kitab-kitab Mustalahul Hadist.
Saya menggunakan rujukan "Ilmu Mushtalah Hadist" karangan A. Qadir Hassan, Penerbit: Diponegoro, Bandung tahun 2002, cetakan VIII.


Wallahu ta'ala a'lam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan